Insight by MINT – Digitaalisen liiketoimintamallin rakentamisesta

Digitaalisen liiketoimintamallin rakentamisesta

Digitaalisen murroksen ja muutoksen voima tuntuu vain kasvavan. Voimakkaimmin muutos on näkynyt kaupan ja palveluiden aloilla; siis pääosin B2C-liiketoiminnassa. Teollisen tuotannon ja B2B-liiketoiminnan alueilla muutos on näkynyt vielä vähän vaisummin; tulossa se kuitenkin on ja näkyvän pinnan alla tehdään merkittävästi työtä muutoksen eteen. Muutoksen suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuminen antaa aina uusia asioita ja näkökulmia pohdittavaksi. Seuraavassa on tiivistetysti kokemuksiamme digitaalisen liiketoimintamallien rakentamisesta.

Liiketoimintamallin ytimessä on asiakas tarpeineen, tietoineen ja omine toimintamalleineen. Asiakkuuksista puhuminen nostaa aina esille kasvun. Useat tutkimukset toteavat EU-alueen yritysten keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvutavoitteeksi 5% . Kansantalouksien kasvu lähivuosina tukee tätä 1 – 2 % voimalla. Loppuosa kasvusta luodaan uusilla tuote-, palvelu- ja toimintamalli-innovaatioilla sekä asiakaskunnan ja markkinaosuuden kasvattamisella. Kilpailu kiristyy ja aiheuttaa hinnoittelu- ja kustannuspaineita.

Taantuma on kestänyt jo niin pitkään, että suuria ylimääräisiä kassavarantoja on harvalla yrityksellä. Uusien digitaalisten liiketoimintamallien rakentamisen täytyy siten lähteä realistiselta pohjalta. Etenemisessä näkyy selvästi digitaalisuuden mukanaan tuoma duaalisuus eli säästöjen hakeminen ja innovaatioiden tukeminen. Uuden liiketoimintamallin rakentaminen alkaa siten usein tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisella nykyisessä toimintamallissa (tuotannossa, palvelutoiminnoissa, jne). Samalla haetaan skaalautuvuutta sekä nykyisen volyymin suuriinkin vaihteluihin että jatkossa kasvavaan asiakasmäärään. Tehostamiselle eli säästöille asetettavien tavoitteiden tulee olla merkittäviä, jotta niiden varassa voidaan tehdä tarvittavia mittavia investointeja innovaatioihin. Tyypillisiä tavoitetasoja ovat 40 – 60 % säästö nykytasoon verrattuna. Parhaimmillaan yksittäisissä toiminnoissa ja prosesseissa on päästy 90 – 100 % säästöön eli radikaalilla uudelleen ajattelulla, yksinkertaistamalla, automatisoimalla, uusia teknologian hyödyntämistapoja soveltamalla ja työnjakoa muuttamalla koko toiminto tai prosessi on sulautettu tai lakkautettu. Eräässä palvelualan yrityksessä tuoterakenteet ja tuotteiden hallintajärjestelmät radikaalisti uudistamalla saavutettiin 100 henkilötyövuoden säästö (reilusta 400 htv:sta) ilman asiakaspinnassa näkyviä negatiivisia muutoksia. Ääripäähän voi lukea teollisen valmistusyrityksen, joka tehostettuaan valmistusprosessinsa alan yläkvartiiliin luopui valmistuksesta keskittyen suunnitteluun, designiin, brandin rakentamiseen, markkinointiin, myyntiin ja asiakkaisiin hakien aiempaa laajempaa kansainvälistä menestystä ja kasvua. Tämä on yksi esimerkki myös arvoketjukumppanuudesta, jossa erikoistumalla ja vahvaa yhteistyötä tehden haetaan paitsi säästöjä, myös kasvua. Liiketoimintojen karsiminen ja myynti ovat osa tehostamisen ja tuottavuuden kasvattamisen keinovalikoimaa.

Tämän päivän trendi on ehdottomasti joustavuus, kyky skaalata oma tuotanto ja palvelutoiminnot jatkuvasti vaihtelevaan volyymiin on kaikkiin kehitettäviin toimintoihin sisäänrakennettava ominaisuus. Joustavuuden rakentaminen näkyy vakinaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrässä ja suhteessa, ulkoistamisessa ja kumppanuuksissa samoin kuin teknisissä ratkaisuissa.

Tehostamisen ja tuottavuuden kasvun tulokset investoidaan. Investointikohteita ovat asiakkuudet, uudet ja innovatiiviset tuotteet ja palvelut, kokonaan uudet liiketoiminnat ja oma digitaalinen liiketoimintamalli. Digitaalisuus on luonteeltaan globaalia. Uuden liiketoimintamallin suunnittelun lähtökohtana on monesti nykyistä laajempi liiketoiminta-alue: globaali tai ainakin maanosakohtainen tai esimerkiksi globaali asiakasryhmäkohtainen. Tästä syystä oman fokuksen ja arvoketjuaseman määrittely ovat suunnittelun alkuvaiheen tehtäviä. Liiketoiminnan laajuutta suunnitellaan paitsi uuden markkina-alueen ja asiakaskunnan myös tuote- ja palvelutarjonnan näkökulmista. Äskeisen teollisyrityksen tapauksessa tämä tarkoitti uuden valmistuskumppanin osaamisen, kapasiteetin ja mittakaavaetujen hyödyntämistä rakentamalla uusia tuotelinjoja, joiden avulla puolestaan laajennetaan ja syvennetään asiakassuhteita.

On täysin selvää, että uutta liiketoimintamallia ja siihen liittyvä tuotteita, palveluita ja toimintoja rakennettaessa hyödynnetään tehostamisvaiheessa saatavaa kokemusta aiempaa tehokkaampien prosessien luomiseksi. Uuden liiketoimintamallin sekä innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden rakentaminen edellyttää uutta osaamista ja kyvykkyyttä sekä uusia työkaluja ja tekniikkaa. Näiden hankinta on oma osa-alueensa: esimerkiksi rekrytoinnit ja yritysostot ovat päivittäin nähtävillä olevia toimenpiteitä. Edellä esitetyssä palvelualan yrityksen tapauksessa henkilötyösäästö kohdistettiin innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tuloksena on, hieman pelimaailmaa mukaillen, asiakkaan käyttöön ilmaiseksi annettavia peruspalveluita, joihin voi eri maksulla hankkia kattavampia ominaisuuksia ja toimintoja.

Tekniikan ja järjestelmien uudenlaisen hyödyntämisen näkökulmasta esille nousee kolme keskeistä teemaa: tiedon hyödyntäminen, mobiliteetti ja laitteiden internet. Paremmalla sisäisen ja ulkoisen tiedon hyödyntämisellä pyritään paitsi parempaan asiakasymmärrykseen myös nopeampaan päätöksentekoon, kattavampaan riskienhallintaan ja jatkuvaan, hallittuun suunnitteluun. Mobiliteetti on ehkä suurin yksittäinen tekijä olemassa olevien ja uusien toimintamallien ja prosessien tehostamisessa. Erään telealan yrityksen lähes kaikki hallinnolliset prosessit on toteutettu mobiilisovelluksin ja yksinkertaistetuin prosessein. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko henkilöstöllä on todellinen mahdollisuus hoitaa hallinnolliset rutiinit muualla kuin työpöytänsä ääressä – työskennellen lähempänä asiakasta ja asiakkaalle tarjottavia tuotteita ja palveluita. Laitteiden internet tulee mullistamaan teollisen valmistuksen sekä palvelut, joihin liittyy teknisiä laitteita. Se tukee sekä uusia innovatiivisia teknisiä ja palveluratkaisuja että käytönaikaista huoltoa ja modernisointia.

Digitaaliseen liiketoimintaan siirtyminen on prosessi, jossa tehostamisen ja investointien vaiheet seuraavat toisiaan. Digitalisoitumisen tuomat mahdollisuudet ovat uudet ja suuret, niiden hyödyntäminen vaatii määrätietoista, suunnitelmallista, tehokasta ja nopeaa työskentelyä.

Jukka Peltola Mint Consulting

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.